THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 488/TTg-QHQT

V/v: Phê duyệt danh mục Dự án yêu cầu GEF tài trợ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1689/BKH-KTĐN ngày 16 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung Dự án “Tăng cường xây dựng kế hoạch hành động toàn cầu (GPA) - Đánh giá và lồng ghép việc quản lý nguồn ô nhiễm biển và ven bờ lục địa tại Việt Nam” vào danh mục các dự án do Chương trình Môi trường Liên hợp Quốc (UNEP) tài trợ như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UNEP hoàn chỉnh văn kiện Dự án, thẩm định, phê duyệt, ký kết văn kiện Dự án với UNEP và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNEP biết về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm