VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
V/v: Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Công Thương,
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 1545/DKVN-HĐTV ngày 25 tháng 2 năm 2011), ý kiến thẩm định của Bộ Công Thương (công văn số 5351/BCT-NL ngày 16 tháng 6 năm 2011) về Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện rà soát lại danh mục các dự án đầu tư theo mức vốn về vốn điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là 320 - 350 nghìn tỷ đồng và tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu là 65/35; hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT, ĐMDN, PL, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3), MT. (22b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý