BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4881/LĐTBXH-TCCB
V/v thông báo danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị hành chính thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ nội dung Quyết định, Bộ thông báo danh mục vị trí việc làm của các đơn vị đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục đã được duyệt, hoàn thiện

Các đơn vị tải Quyết định số 1696/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 của Bộ Nội vụ trên cổng thông tin điện tử của Bộ./.


- Như trên;ng (để b/c);

TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí