1. Công văn 4882/CT-TTHT 2013 lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hồ Chí Minh

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4882/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Thương Mại Miền Nam
Địa chỉ: 362-364 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế : 0101216069005

Trả lời văn thư số 244/TMVN-TCKTngày 25/07/2013 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp hoá đơn đã lập được giaocho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hoá,dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi cácliên của số hoá đơn lập sai, hoặc hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ bị trả lại, bịđòi lại và lưu giữ hoá đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hoá đơn phải thểhiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hoá, dịch vụ và cácthoả thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

Trường hợp Công ty TNHH Một ThànhViên Thuốc lá Sài Gòn đã lập và xuất giao hóa đơn cho Công ty nhưng ghi sai mãsố thuế thì hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn, lập lại hóa đơn mới, trên hóađơn ghi rõ thay cho hóa đơn số ... ngày ... tháng ... năm. Hóa đơn này làm căncứ để hai bên kê khai điều chỉnh theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT1;
- P. PC;
- Web;
- Lưu: HC, TTHT.
1751-217826 Dương
 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

2. Công văn 6961/CT-TTHT 2014 lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hồ Chí Minh

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6961/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Micro Precision Calibration Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 201, Lầu 2, Tòa nhà văn phòng Sacom Chíp Sáng, Lô T2-4,
Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311586524

Trả lời văn bản số 050814-MPC ngày05/08/2014 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

+ Tại Điểm k, Khoản 1, Điều 4 quyđịnh nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

“k) Hóa đơn được thể hiện bằngtiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặtbên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏhơn chữ tiếng Việt.

....”

+ Tại Điểm c, Khoản 2 Điều 16 quyđịnh cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“...

Trường hợp người bán quy định mãhàng hoá, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hoá đơn phải ghi cả mã hàng hoá và tênhàng hoá.

Các loại hàng hoá cần phải đăng kýquyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệuđặc trưng của hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: số khung, sốmáy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôinhà hoặc căn hộ…

Các loại hàng hoá, dịch vụ đặc thùnhư điện, nước, điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm…được bán theo kỳ nhất định thìtrên hoá đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hoá, dịch vụ.”

Về nguyên tắc, khi lập hóa đơn giátrị gia tăng ở tiêu thức "tên hàng hóa, dịch vụ" trên hóa đơn thểhiện bằng tiếng Việt, tên hàng hóa bằng tiếng Anh được ghi bên phải trong ngoặcđơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn tiếng Việt.Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị, khi lập hóa đơn Côngty phải thể hiện rõ dịch vụ cung ứng; nếu do đặc thù các hàng hóa, thiết bịhiệu chuẩn chỉ có tên tiếng Anh không thể dịch sang tiếng Việt thì Công ty đượcphản ánh tên hàng hóa theo tên gốc của sản phẩm như trên tờ khai nhập khẩu vớicơ quan Hải quan. Công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thôngtin phản ánh trên hoá đơn.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 1;
- Lưu: HC, TTHT.
2552– 207550(05/08/2014)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

3. Công văn 54135/CT-TTHT chính sách thuế lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ Hà Nội 2016

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54135/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Khatoco
(Địa chỉ: Lô 24,25,26 khu nhà vườn, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội)
MST: 4200485207-006

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 55/CV-CNHN ngày 08/08/2016 của Công ty TNHH Thương mại Khatoco hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.8, Điểm 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại, theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Căn cứ tiết b, Điểm 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

“b) Hồ sơ khai bổ sung

- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

Căn cứ tiết b Điểm 3 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn một số vướng mắc về kê khai và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Thương mại Khatoco đã bán hàng hóa cho bên mua là đối tượng không có hóa đơn thì khi trả lại hàng hóa bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị trả lại theo giá không có thuế, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn) lý do trả lại hàng, bên bán thu hồi lại hóa đơn đã lập và lập hóa đơn thay thế đồng thời bên bán lập hồ sơ khai bổ sung, hồ sơ khai thuế theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Thương mại Khatoco biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

4. Công văn 710/TCT-CS hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ 2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 710/TCT-CS V/v hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

Trả lời công văn số 07/CT-THDT ngày 03/01/2017 và công văn số 3147/CT-TTHT ngày 10/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“...Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

…”

Tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

a) Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng cho doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình căn cứ các hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế về việc giải thể và chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của Hợp tác xã Quyết Tiến để xử lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết./.


- Như trên;- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo); - Vụ PC-BTC;- Vụ PC, KK - TCT;- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

5. Công văn 5659/TCT-CS 2017 quy định hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5659/TCT-CS
V/v hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 9107/CT-HCAC ngày 09/08/2017 báo cáo bổ sung công văn số 7921/CT-HCAC ngày 13/07/2017 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khôi phục và sao lưu tài liệu kế toán:

Tại Điều 42 Luật Kế toán năm 2015 quy định:

“Điều 42. Trách nhiệm của đơn vị kế toán trong trường hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc hủy hoại

Khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại, đơn vị kế toán phải thực hiện ngay các công việc sau đây:

1. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Tổ chức phục hồi lại tài liệu kế toán bị hư hỏng;

3. Liên hệ với tổ chức, cá nhân có giao dịch tài liệu, số liệu kế toán để được sao chụp hoặc xác nhận lại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại;

4. Đối với tài liệu kế toán có liên quan đến tài sản nhưng không thể phục hồi bằng các biện pháp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này thì phải kiểm kê tài sản để lập lại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại.”

Ngày 04/06/2014, Tổng cục Thuế có công văn số 2070/TCT-CS hướng dẫn triển khai các biện pháp về thuế hỗ trợ doanh nghiệp bị tổn thất sau sự kiện 14/05/2014, trong đó có nội dung hướng dẫn khôi hóa đơn, chứng từ và tài liệu kế toán bị mất. (gửi kèm công văn số 2070/TCT-CS )

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hải Phòng, trường hợp Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS-VINA đã kê khai thuế GTGT đầu ra của các hóa đơn đã bị cháy cả 03 liên thì đề nghị Cục thuế Hải Phòng hướng dẫn Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS-VINA (là người bán) và người mua thực hiện khôi phục và sao lưu tài liệu kế toán theo hướng dẫn tại Luật kế toán 2015 và công văn số 2070/TCT-CS ngày 04/06/2014 nêu trên. Trên cơ sở tài liệu kế toán được phục hồi hoặc được lập lại, Cục thuế căn cứ quy định của pháp luật thuế GTGT và thuế TNDN để xử lý theo quy định.

2. Về việc xử phạt VPHC về hóa đơn: Đề nghị Cục thuế căn cứ Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ và Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK, TTr-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

6. Công văn 6482/CT-TTHT 2014 lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên Hồ Chí Minh

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 6482/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á
Địa chỉ: 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
Mã số thuế : 0300872315

Trả lời văn thư số 621A/ 2014/CV-NHNA-30 ngày 02/08/2014 của Ngânhàng về lập hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2b Điều 16 quy định lập hóa đơn:

“...

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địachỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua khônglấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Trường hợp của Ngân hàng theo trình bày có phát sinh nghiệp vụ thu phíthường niên khi cung cấp dịch vụ thẻ cho khách hàng, giá trị thu dịch vụ trên 200.000đồng/lần trở lên thì Ngân hàng phải lập hoá đơn xuất giao cho khách hàng theoquy định. Nếu khách hàng không lấy hóa đơn thì Ngân hàng vẫn phải lập và ghi rõ“người mua không lấy hóa đơn”. Việc Ngân hàng đề nghị được lập chung một hóađơn tổng đối với trường hợp khách hàng không yêu cầu lập hóa đơn khi thu phídịch vụ có tổng thanh toán trên 200.000 đồng vào cuối ngày là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Ngân hàng biết để thực hiện theo đúng quiđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KTT3;
- Lưu (TTHT, HC).
204757-2529/14 thêu

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

7. Công văn 5213/CT-TTHT 2014 lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5213/CT-TTHT
V/v lập hóa đơn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Việt Vương
Địa chỉ: Khu C, Ngã tư ga, phường Thạnh Xuân, quận 12
Mã số thuế: 0301737478

Trả lời văn bản số 01/VV /2014 ngày 17/6/2014 củaCông ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức trên hóa đơn:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của ngườibán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viếttắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

...

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trênhóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường"thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố"thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổphần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành"TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sảnxuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"…nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thànhphố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng kýkinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp”.

Về nguyên tắc, khi lập (nhận) hoá đơn, tiêu thứctên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua phải ghi theo giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp của Công ty theo trình bày có muahàng hoá, vật tư và bên bán đã xuất hóa đơn cho Công ty, trên hóa đơn tiêu thứcngười mua bên bán viết tắt chữ: “Thương mại” thành “TM” thì hóa đơn này vẫnđược xem là hợp lệ để làm căn cứ kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;- Phòng Pháp chế;- Phòng KT thuế số 1;
- Lưu VT-TTHT.
- 282-35437
(Nam-HĐCT-Việt Vương)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga

8. Công văn 5519/CT-TTHT lập hóa đơn bán hàng

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5519/CT –TTHT
V/v lập hóa đơn bán hàng

TP. Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Yamazen Việt Nam
Địa chỉ: Số 55-57 Nguyễn văn Giai, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
MST 0309843534

Trả lời văn bản số CV280612-1 ngày 28/06/2012 của Công ty vềbán hàng thu ngoại tệ và đồng tiền ghi trên hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau :

Căn cứ tiết e Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ.:

“Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quyđịnh của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ vớiđồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngânhàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

...”

- Căn cứ công văn số 9895/NHNN-QLNH ngày 07/11/2008 của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam về việc thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp chếxuất:

“...

Việc thanh toán mua bán hàng hóa và dịch vụ, chuyển nhượngvà các quan hệ giao dịch khác giữa các doanh nghiệp chế xuất, các doanh nghiệphoạt động trong khu chế xuất hoặc giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệpngoài khu chế xuất được thực hiện bằng ngoại tệ tực do chuyển đổi hoặc bằngđồng Việt Nam thông qua tài khoản mở tại các tổ chức tín dụng. Quy định nàyđược thực hiện cho đến khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướngdẫn về các vấn đề liên quan.

...”

Trường hợp Công ty có ký hợp đồng bán hàng hóa cho doanhnghiệp chế xuất (có mở tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuếquan) và doanh nghiệp chế xuất thanh toán tiền hàng bằng ngoại tệ thì khi lậphóa đơn Công ty sử dụng hóa đơn GTGT; đồng tiền ghi trên hóa đơn được thực hiệntheo hướng dẫn tại tiết e Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày28/09/2010 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT2;
- P.PC
- Web Cục Thuế
- Lưu (HC, TTHT).
1407-157607/12 KhanhAT

TUQ.CỤC TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀNHỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

9. Công văn 4853/CT-TTHT hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4853/CT-TTHT
V/v hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

TP. Hồ Chí Minh , ngày 13 tháng 6 năm 2011

Kínhgởi: Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu Vitaco
Đ/chỉ: 12 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
MST: 0305399484

Trả lời văn bản không số ngày03/06/2011 của Công ty về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Cục Thuế TPcó ý kiến như sau :

Tại tiết e khoản 2 Điều 14 Thôngtư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hoá đơn làđồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bánhàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghibằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìnđô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hoáđơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thịtrường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thờiđiểm lập hoá đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về làloại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoạitệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá”.

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì khi lậphóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh số cung cấp hàng hóa có gốc ngoạitệ các chỉ tiêu bằng tiền (đơn giá bán; thành tiền; cộng tiền hàng; tiền thuếGTGT; tổng số tiền thanh toán) được ghi bằng ngoại tệ, dòng số tiền viết bằngchữ ghi tiền ngoại tệ bằng tiếng Việt, đồng thời ghi rõ trên hóa đơn tỷ giá quyđổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trườngngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thờiđiểm lập hóa đơn. Trường hợp Công ty không được phép bán hàng thu ngoại tệ thìkhi lập hóa đơn các chỉ tiêu bằng tiền đều phải ghi là đồng Việt Nam. Hóa đơnlập không đúng quy định không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tínhvào chi phí khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT số 1.
- P.PC
- Lưu (HC, TTHT).
1049-86411/11.Phong

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

10. Công văn 4877/CT-TTHT lập hóa đơn bán hàng có tờ khai chưa được thông quan Hồ Chí Minh 2016

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THU TP.H CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4877/CT-TTHTV/v: Lập hóa đơn

TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:Công ty TNHH MTV SMC Pneumatics (VN)

Trả lời văn thư ngày 16/05/2015 của Công ty về lậphóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyềnsở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu đượctiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóađơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, khôngphân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứngdịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khicung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

…"

Trường hợp Công ty theo trình bày nhập hàng hóa từCông ty mẹ ở nước ngoài (SMC Corporation), hàng hóa đã giải phóng về Công tynhưng cơ quan Hải quan đang thực hiện phân tích mã hàng để áp mã tính thuế ởkhâu nhập khẩu đối với lô hàng nêu trên, tờ khai chưa được thông quan, nếu Côngty được phép bán lô hàng này cho khách hàng thì khi chuyển giao quyền sở hữucho người mua, Công ty lập hóa đơn theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

- Như trên; P.KT2; Lưu: VT, TTHT. dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga