BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4883/LĐTBXH-BHXH
V/v tiền lương, tiền công đóng BHXH.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi:

Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống
Số 77 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 56/CV-AS &CS ngày 03/12/2009 của quýcơ quan đề nghị hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu để làm căn cứ đóngbảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ, người lao động thuộc đối tượng thựchiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểmxã hội là mức tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấpthâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tínhtrên cơ sở mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng.

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lươngdo người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảohiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

Như vậy, đối với doanh nghiệp, tổ chức không thuộc đối tượngthực hiện hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (doanh nghiệp vậndụng hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định hoặc tự xây dựng hệthống thang bảng lương riêng) thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xãhội là mức tiền lương, tiền công doanh nghiệp trả cho người lao động, khôngthấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý cơ quan biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga