BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4884/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng mức thuế suất mặt hàng thép có chứa Bo

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến vướng mắc của một số đơn vị trong việc áp dụng mức thuế suất mặt hàng “Thép hợp kim có chứa Bo”, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về mã số HS, thuế suất mặt hàng thép hợp kim có chứa Bo có C/O mẫu E:

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính thì nguyên tắc phân loại là Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và một mặt hàng sau khi phân loại phải có mã số đầy đủ theo chữ số nhiều nhất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và chỉ được xếp vào 1 mã duy nhất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

Căn cứ khoản 1.2 Điều 7 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính, thì:

Trường hợp mặt hàng thuộc phân nhóm 8 số 7227.90.00 nhưng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tách thành mã số 7227.90.00.10 và 7227.90.00.90 còn Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) chỉ có mã số 7227.90.00.00 (không có chi tiết ở cấp độ thấp hơn) thì mã số HS để áp dụng mức thuế là mã số theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA: 7227.90.00.00

2. Về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA đối với mặt hàng thép có chứa nguyên tố Bo: Đề nghị các đơn vị đối chiếu mặt hàng thực tế nhập khẩu với các điều kiện quy định tại Điều 2 Quyết định 111/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ HCM (thay trả lời CV 1662/HQHCM-TXNK ngày 27/6/2011);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường