TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48841/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH sản xuất thương mại trà Thăng LongĐịa chỉ: D104, Khối II, Phù Lỗ, H. Sóc Sơn, TP. Hà NộiMST: 0100631023

Trảlời công văn số 03/CV-TL ngày 06/9/2014 của Công ty TNHH sản xuất thương mạitrà Thăng Long (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về thuế suất thuế GTGT đối vớichè sơ chế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

-Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềuLuật Thuế GTGT, quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"5.Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩmtrồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm kháchoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanhthương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dònggiá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạchbỏ.

...Trườnghợp sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩmkhác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã lậphoá đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hoáđơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoảnnày."

-Tại công văn số 1804/TCT-CS ngày 19/5/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thuếsuất thuế GTGT như sau:

"a.Đối với sản phẩm chè:

Vềnội dung vướng mắc liên quan đến thuế suất thuế GTGT sản phẩm chè, Tổng cục Thuếđã có công văn số 2459/TCT-CS ngày 26/8/2008 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thànhphố.

Đốivới các sản phẩm đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% thì từ ngày 01/01/2014,trường hợp các doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bán cho doanhnghiệp, hợp tác xã thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT.

Đốivới các sản phẩm đang áp dụng thuế suất 10% thì từ ngày 01/01/2014 vẫn thựchiện kê khai, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định. "

-Tại công văn số 2459/TCT-CS ngày 26/8/2008 của Tổng cục Thuế, hướng dẫn thuếsuất thuế GTGT đối với sản phẩm chè như sau:

"Chètươi qua các công đoạn làm héo, vò, lên men, sao, phơi, sấy khô, sàng phân loạithành chè bán thành phẩm để làm nguyên liệu sản xuất chè xanh, chè đen, chèhương là chè khô sơ chế ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng thuế suất thuếGTGT 5% (trừ trường hợp do các tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra; hoặc ở khâunhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT).

Từchè khô sơ chế hoặc chè tươi chế biến thành chè thành phẩm như: chè đen, chèxanh, chè hương và các loại chè thành phẩm khác đóng túi lọc, đóng hộp, đónggói, đóng thùng để xuất khẩu và tiêu dùng trong nước là sản phẩm chè đã qua chếbiến, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. "

Căncứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, theo trình bày của Công ty thì Công tycó hoạt động thu mua chè bán thành phẩm đã qua sơ chế (chè búp tươi - bảo quản- sào chín - vò - sàng tơi - sấy khô) của Công ty TNHH MTV Sông Bôi về để tiếptục quá trình chế biến (sàng cắt - phân loại - tẩm ướp hoa nhài - sấy khô -đóng bao) để xuất khẩu và bán tiêu dùng trong nước thì:

Trườnghợp Công ty TNHH MTV Sông Bôi nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán chèbán thành phẩm cho Công ty để làm nguyên liệu sản xuất chè xanh, chè hương nhưnêu trên thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Khi bán chè bán thànhphẩm, Công ty TNHH MTV Sông Bôi lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi dòng giá bánlà giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trườnghợp Công ty TNHH MTV Sông Bôi đã lập hoá đơn, kê khai, tính thuế GTGT với thuếsuất thuế GTGT 5% thì hai bên phải làm thủ tục điều chỉnh hoá đơn để không phảikê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định.

CụcThuế TP Hà Nội thông báo Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật về thuế và trích dẫn tại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGThái Dũng Tiến