BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 4889/LĐTBXH-LĐTL
V/v trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Công nghiệp xi măngViệt Nam

Trả lời công văn số 1574/XMVN-TCLĐ ngày 19/10/2009 của Tổngcông ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về trả trợ cấp thôi việc đối với người laođộng thuộc Công ty Cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c, khoản 3, mục III Thông tư số 20/2007/TT-LĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thìcông ty cổ phần có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho ngườilao động từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyển sang khi người lao động đómất việc làm, thôi việc tại công ty cổ phần, kể cả khoản trợ cấp cho thời gianthực tế làm việc tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước đó và thời gian ngườilao động làm việc tại công ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước nhưng chuyểnđến công ty 100% trước ngày 01/01/1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, mất việclàm.

Đối với Công ty Cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng được chuyểnđổi từ doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 củaChính phủ thì trong thời gian từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 kể từ ngày công ty cổphần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu người lao động từ doanhnghiệp nhà nước chuyển sang bị mất việc, thôi việc thì công ty cổ phần có tráchnhiệm thanh toán 50% tổng mức trợ cấp theo quy định của Bộ luật Lao động, sốcòn lại được Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thanh toántheo quy định tại văn bản số 12232/BTC-TCDN ngày 31/8/2009 của Bộ Tài chính.Hết thời hạn trên, công ty cổ phần chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ trợ cấpcho người lao động.

Đề nghị Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam căn cứ cácquy định nêu trên để hướng dẫn Công ty Cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng thựchiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh