CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 489/CP-QHQT
V/v phê duyệt HTKT do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1198/BKH-KTĐN ngày 05 tháng 03 năm 2003), về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Dự án HTKT để chuẩn bị Dự án đầu tư “Mạng lưới giao thông khu vực miền trung trị giá 1.250.000 USD trong đó ADB tài trợ không hoàn lại 1.000.000 USD, vốn đối ứng của phía Việt Nam là 250.000 USD”.

2. Phê duyệt Dự án HTKT “Hệ thống dịch vụ vận tải cho người nghèo” trị giá 437.500 USD, trong đó ADB tài trợ không hoàn lại 350.000 USD, vốn đối ứng của phía Việt Nam là 87.500 USD.

3. Giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ Công an, thực hiện 02 Dự án HTKT nói trên. Phần vốn đối ứng để thực hiện 02 Dự án HTKT do Bộ Giao thông Vận tải tự bố trí trong hạn mức ngân sách hàng năm đã được Nhà nước phê duyệt.

4. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với ADB 02 Dự án HTKT trên./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan