BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 489/TCHQ-GSQL
V/v quản lý đối với phương tiện vận tải thủy qua biên giới

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh An Giang;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 41/CĐTNĐ-PCVT &ATGT ngày 09/01/2013 củaCục Đường thủy nội địa Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải có ý kiến về việc Tổngcục Vận tải Campuchia đề nghị các cơ quan liên quan của Việt Nam cho phép tàuthuyền Campuchia hoạt động trên các tuyến vận tải thủy của Việt Nam với giấyphép hiện có cho đến khi các giấy phép hết hiệu lực.

Vềviệc này, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải nhất trí vớiđề xuất của Cục Vận tải Campuchia. Sau ngày 30/6/2013, tàu thuyền Campuchiahoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải sử dụng giấy phép mới do cơ quan có thẩmquyền Campuchia cấp theo Hiệp định Chính phủ CNXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoànggia Campuchia về vận tải thủy.

Trườnghợp các cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Cảnh sát đường thủy, Cảng vụđường thủy nội địa, Thanh tra giao thông đường thủy nội địa thống nhất nội dungđề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải thì Tổngcục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang và Cục Hải quan tỉnh Đồng Thápchỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan thực hiện nội dung đề nghị củaCục Đường thủy nội địa Việt Nam cho đến khi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cóthông báo mới (gửi kèm công văn số 41/CĐTNĐ-PCVT &ATGT ngày 09/01/2013)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh