THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 489/TTg-KTN
V/v khôi phục khẩn cấp cầu Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh)

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản s 2986/BGTVT-CQLXD ngày 22 tháng 3 năm 2016), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (văn bản số 599/ĐS-CBĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016) về việc khôi phục khẩn cấp cầu Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh) Km1699+860 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương đầu tư công trình xây dựng khôi phục cầu Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh) Km 1699+860 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh theo lệnh khẩn cấp.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quyết định đầu tư, chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý thực hiện dự án nêu trên và được giao thầu (không thông qua lựa chọn nhà thầu) từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định pháp luật.

- Đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc bố trí 298,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) để thực hiện đầu tư công trình. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

- Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và sử dụng s vốn được cấp theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư. Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo tại các văn bản nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, CA, XD;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT,
các Vụ: KTTH, NC, V.III;
-
Lưu: VT, KTN(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc