BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4891/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu đối với đồ chơi tình dục (Sextoy) theo dạng hành lý, quà biếu, quà tặng

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2456/HQHCM-GSQL ngày 07/9/2011 của CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu; thực hiện chỉ đạo củaBộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minhthực hiện như sau:

1. Căn cứ nội dung tại Điều 4, Điều 5 và điểm 6 Phụ lục INghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết LuậtThương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinhdoanh có điều kiện, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh không giải quyếtthủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng đồ chơi tình dục (Sextoy).

2. Trường hợp người nhập cảnh có mặt hàng nêu trên tronghành lý mang theo người, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quyđịnh tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 củaChính phủ, yêu cầu người nhập cảnh tạm gửi mặt hàng đó vào kho của Chi cục Hảiquan cửa khẩu và trả lại cho người nhập cảnh khi xuất cảnh. Trong thời hạn tạmgửi (180 ngày), nếu người nhập cảnh có văn bản từ bỏ hàng hóa nêu trên hoặc quáthời hạn tạm gửi nhưng người nhập cảnh không nhận lại thì Chi cục trưởng Chicục Hải quan cửa khẩu tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp người nhập cảnh có mặt hàng nêu trên tronghành lý gửi trước / gửi sau chuyến đi hoặc mặt hàng nêu trên được gửi theo dạngquà biếu, quà tặng, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ngườinhập cảnh / người nhận thực hiện thủ tục tái xuất mặt hàng nêu trên tại Chi cụcHải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu. Nếu người nhập cảnh có văn bản từ bỏ, ngườinhận có văn bản từ chối nhận hàng thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩutổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quanthành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh