BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4891/TCT-CS
V/v: Sử dụng hóa đơn đối với việc bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trảlời công văn số 2283/CV- TTHT ngày 21/09/2007 của Cục Thuế tỉnh Đắk lắk về sửdụng chứng từ đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bịtịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hànhchính và tài sản do cơ quan cảnh sát điều tra uỷ quyền cho cơ quan có chức năngđể bán đấu giá nộp vào tài khoản tạm giữ chờ điều tra, xử lý, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

1/Hóa đơn đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thusung quỹ Nhà nước, tài sản thanh lý của đơn vị hành chính sự nghiệp bán đấu giá:

Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 197 TCT/PCCS ngày 07/01/2005 hướngdẫn về việc sử dụng hóa đơn đối với bán đấu giá tài sản như sau:

“- Tài sản là hàng bị tịch thu, sung quỹ nhà nước khichuyển quyền sở hữu phải xuất hóa đơn bán hàng tịch thu, sung quỹ nhà nước theoQuyết định số 12/2004/QĐ-BTC ngày 09/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việcban hành mẫu hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước.

- Tài sản thanh lý của đơn vị hành chính, sự nghiệp gửi bánđấu giá có nguồn gốc từ tiền NSNN khi chuyển quyền sở hữu phải xuất hóa đơn bántài sản thanh lý theo quy định tại Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý việc xử lý tài sảnnhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp.”

2/Hóa đơn đối với tài sản do các cơ quan cảnh sát điều tra uỷ quyền cho cơ quancó chức năng để bán đấu giá nộp vào tài khoản tạm giữ chờ điều tra, xử lý:

Tạiđiểm 5.19, 5.20 mục IV, phần B, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“5.19- Tổ chức, cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp có sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh không thường xuyên,không có hóa đơn thì được cơ quan thuế cung cấp hóa đơn lẻ để sử dụng cho từngtrường hợp.”

“5.20- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hàng hóagửi bán đấu giá khi bán thì tổ chức, cá nhân có tài sản phải xuất hóa đơn theoquy định về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn...”

Căncứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm vôchủ, vắng chủ, là vật tư, vật phẩm cần phải bán ngay do cơ quan cảnh sát điềutra uỷ quyền cho cơ quan có chức năng để bán đấu giá nộp vào tài khoản tạm giữchờ điều tra, xử lý thì sử dụng hóa đơn bán hàng cấp lẻ theo quy định tại Điểm2, Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửađổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002, của Chính phủ về việc in,phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Hóa đơn cấp lẻ được cấp trực tiếp tại Chicục thuế hoặc tại Đội thuế. Đối tượng được cấp hóa đơn lẻ phải nộp thuế (thubằng biên lai thuế) trước khi nhận hóa đơn.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương