công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4893 TCT/NV4
NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục Thuế thành phố HồChí Minh

Trả lời Công văn số 8888/CT-KHTH ngày 6/11/2002 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn trảthuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm 1.3, điểm 3 mục I Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thuđã nộp ngân sách nhà nước thì: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được cơ quan tàichính hoàn trả các khoản thu đã nộp NSNN khi "khoản thu được hoàn trả khôngthực hiện được bằng hình thức bù trừ vào khoản thu phát sinh phải nộp ngân sáchkỳ sau của đơn vị hoặc đã thực hiện bù trừ nhưng vẫn còn phải hoàn trả từNSNN";

Do vậy, doanh nghiệp nộp thừa thuế doanh thu năm 1998 đượcbù trừ với thuế GTGT phải nộp năm 1999 của đơn vị vào các kỳ thuế tiếp sau,NSNN chỉ được giải quyết hoàn thuế đối với những trường hợp không thực hiệnđược bằng hình thức bù trừ giữa các sắc thuế khác nhau.

2. Theo quy định tại điểm1, điểm 2 mục II Thông tư số68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính về thủ tục giải quyết hoàn thuếGTGT hàng nhập khẩu nộp thừa thì: cơ quan Hải quan phải lập hồ sơ, bao gồm:Công văn đề nghị, Quyết định hoàn trả, Giấy xác nhận số tiền thuộc diện hoàntrả đã thực nộp vào NSNN theo mẫu quy định gửi Kho bạc nhà nước để thực hiệnhoàn trả cho đơn vị.

Để có căn cứ xác định chính xác số thuế đầu vào được khấutrừ đối với các trường hợp được hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu, Cơ quan Hảiquan khi ra quyết định hoàn thuế phải yêu cầu đơn vị xuất trình chứng từ nộpthuế GTGT (bản gốc) của lô hàng đề nghị hoàn thuế; đồng thời xử lý chứng từ đãnộp của đơn vị (không bao gồm trường hợp khấu trừ vào số phải nộp của kỳ tiếptheo) như sau:

- Trường hợp đơn vị nộp trực tiếp vào Kho bạc nhà nước bằnggiấy nộp tiền vào NSNN: Kho bạc nhà nước ghi thêm số tiền thuế GTGT hoàn lạicho đơn vị vào các liên giấy nộp tiền (liên lưu Kho bạc và liên gửi đối tượngnộp thuế).

- Trường hợp chứng từ nộp tiền là biên lai do Cơ quan hảiquan cấp: Cơ quan hải quan thu hồi biên lai đã giao cho đơn vị, ghi rõ ngàytháng và lý do thu hồi biên lai; đồng thời phát hành 01 biên lai mới ghi sốtiền đúng bằng số thuế phải nộp cho đơn vị để thay thế biên lai đã thu hồi.

Đề nghị Cục thuế nghiên cứu, phối hợp với cơ quan Hải quanvà Kho bạc nhà nước thực hiện.