BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4895/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tạm nhập tái xuất đối với thiết bị viễn thông

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

Tổng Công ty viễn thông Quân đội (Viettel)
(địa chỉ: số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời các công văn số 2179/TCT-XNK ngày 09/7/2009, côngvăn số 2339/TCT-XNK ngày 21/7/2009 và công văn số 2602/TCT-XNK ngày 05/8/2009của Tổng Công ty viễn thông Quân đội (Viettel) về việc nêu tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, điều 13 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạtđộng mua bán hàng hóa quốc tế, các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quácảnh hàng hóa với nước ngoài; trên cơ sở hợp đồng mượn các thiết bị viễn thôngcủa Tổng Công ty Viễn thông Quân đội ký đối với đối tác nước ngoài để chạy thửnghiệm tại Việt Nam thì Tổng Công ty thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất cácthiết bị viễn thông.

Do tính chất đặc thù các thiết bị viễn thông mà Tổng Công tyViễn thông Quân đội mượn của đối tác nước ngoài để chạy thử nghiệm tại Việt Namlà thiết bị công nghệ cao, có giá trị đầu tư lớn, cần phải có môi trường bảoquản theo tiêu chuẩn cao; mặt khác để tạo thuận lợi cho Tổng Công ty trong việclàm thủ tục hải quan cũng như an toàn cho các lô hàng tạm nhập khẩu, Tổng cục Hảiquan đồng ý để Tổng Công ty Viễn thông Quân đội được làm thủ tục tạm nhập, táixuất tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội và được ápdụng như đối với hàng chuyển cửa khẩu theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 1, điều37, mục 2, chương II Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tàichính.

Đề nghị Tổng Công ty Viễn thông Quân đội liên hệ với các đơnvị Hải quan liên quan để được hướng dẫn giải quyết thủ tục cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty Viễn thông Quânđội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội; Cục HQ TP. Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (02 b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường