VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4895/VPCP-KTTH
V/v ng trước vốn kế hoạch năm 2015

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3880/BKHĐT-TH ngày 19 tháng 6 năm 2014 về việc ứng trước kếhoạch vốn đầu tư phát triển ngunngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2015, căn cứ ý kiến kết luận củaThủ tưng Chính phủ tại phiên họp Chính phủthường kỳ tháng 6 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài chính xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và phương án ứng vốn cụ thể (bao gồmvốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ), báo cáo Phó Th tướng nghe trước khi báo cáo Thườngtrực Chính phủ; thời gian họp sẽ thông báo sau.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT; TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng