TỔNG CỤC HẢI QUAN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4897/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005

Kính gửi

Công ty cổ phần xây dựng Số 4 Thăng Long(Xã Xuân Đỉnh - huyện Từ Liêm - thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 403 ngày 14/09/2005 của Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long về việc xin thanh lý tài sản cố định, nộp thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng được miễn thuế, tạm miễn thuế, đã đưa vào sử dụng tại Việt Nam nhưng sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng hoặc thay đổi mục đích được miễn thuế, tạm miễn thuế trước đây thì đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa lúc ban đầu để được hướng dẫn giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An