công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN CỤC KTTT-XNK SỐ 4898/TCHQ-KTTT
NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾNHẬP KHẨU
HÀNG HOÁ NK TỪ ASEAN

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh,thành phố

Ngày 26/8/2002, Bộ Tàichính ban hành Công văn số 9294 TC/TCT về việc thuế nhập khẩu hàng hoá nhậpkhẩu từ ASEAN. Cục Kiểm tra Thu thuế XNK (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn các đơnvị thực hiện thống nhất như sau:

Đối với trường hợp Công ty Điện và Điện tử TCL Việt Nam nhậpkhẩu bộ linh kiện lắp ráp tivi đủ điều kiện áp dụng mức thuế suất thuế nhậpkhẩu theo tỷ lệ nội địa hoá (quy định tại các Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998, số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày25/12/2000 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan và Quyếtđịnh số 1944/1998/QĐ-BTC ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), nhưngtrong bộ linh kiện này có mặt hàng bóng đèn hình phẳng đủ điều kiện áp dụng mứcthuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CEPT 2002 có mức thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi đặc biệt CEPT 2002 thấp hơn mức thuế nhập khẩu được tính theo tỷ lệnội địa hoá) thì riêng mặt hàng bóng đèn hình phẳng nhập khẩu sẽ được tính thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt CEPT 2002. Đối với các mặt hàng khác trong bộ linhkiện lắp ráp tivi nhập khẩu thực hiện tính thuế theo tỷ lệ nội địa hoá như quyđịnh hiện hành.

Về chế độ theo dõi, quyết toán hàng nhập khẩu đối với bộlinh kiện lắp ráp tivi (kể cả bóng đèn hình phẳng) sẽ thực hiện theo hướng dẫntại Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998, số120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 15/12/2000 của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp,Tổng cục Hải quan.

Cục Kiểm tra Thu thuế XNK (Tổng cục Hải quan) thông báo đểcác đơn vị biết và thực hiện.