BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4899/TCT-KK
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 832/CT-KTT ngày16/10/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị về việc hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại tiết d.3, điểm1, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “…- Hàng hóa,dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng. Thanh toán qua ngân hàng làviệc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bênxuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuậntrong hợp đồng và quy định của ngân hàng …”

- Theo quy định tại Quy chế Khukinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, thì:

+ Khoản 1 Điều 8 quy định: “Quan hệtrao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa KKT-TM Lao Bảo và thị trường trong nước là quanhệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

+ Khoản 2 Điều 22 quy định: “Hànghóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam đưa vào KKT-TM Lao bảo hưởng thuế suất thuếgiá trị gia tăng là 0%”.

Căn cứ theo các quy định trên,trường hợp doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Khánh Quỳnh có trụ sở trong nội địa ViệtNam bán hàng hóa cho DNTN Tân Kỳ có trụ sở đóng tại Khu Kinh tế - Thương mạiđặc biệt Lao Bảo thì hàng hóa này là hàng hóa xuất khẩu.

Trường hợp DNTN Khánh Quỳnh sử dụngtài khoản mở tại Chi nhánh Ngân hàng tại Lao bảo để thanh toán tiền bán hànghóa xuất khẩu với DNTN Tân Kỳ: nếu việc thanh toán qua ngân hàng này phù hợpvới hợp đồng, theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và có đủ chứngtừ thanh toán theo quy định thì được xét hoàn thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Trịliên hệ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị để làm rõviệc DNTN Khánh Quỳnh sử dụng tài khoản mở tại Chi nhánh Ngân hàng tại Lao Bảođể thanh toán tiền bán hàng hóa xuất khẩu có phù hợp với quy định của Ngân hàngNhà nước Việt Nam.

Đối với trường hợp này, đề nghị CụcThuế kiểm tra cụ thể mặt hàng xuất khẩu, hóa đơn chứng từ của nguyên liệu muavào dùng để chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp xuất khẩu, quanhệ xuất khẩu có thường xuyên không làm căn cứ xem xét hoàn thuế theo quy địnhhiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Các Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến