BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 49/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn điều kiện năng lực

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 44/SXD-TĐ ngày 17/02/2008của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh xin ý kiến về điều kiện năng lực hoạt động xâydựng của tổ chức tư vấn khi lập dự án sử dụng nguồn vốn ODA. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đây là dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ODA, do vậy,việc đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và điềuước quốc tế về ODA mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết. Trường hợpđiều ước quốc tế có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điều ước quốctế đó. Căn cứ quy định này, thì:

- Nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết quy định khôngphải xem xét về điều kiện năng lực của nhà thầu tư vấn, trách nhiệm đó thuộc vềphía bên cho vay thì không cần phải xem xét yếu tố này, mà chỉ cần thẩm địnhcác nội dung của TKCS theo quy định.

- Trường hợp như trình bày của Quý Sở, nếu Bộ Kế hoạch&Đầu tư là cơ quan đã ký hợp đồng với liên danh tư vấn thì Bộ Kế hoạch& Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm xem xét điều kiện năng lực của nhà thầu tưvấn, và hợp đồng đó phải gửi kèm theo hồ sơ trình thẩm định TKCS. Sở Xây dựngkhông nhất thiết phải xem xét điều kiện năng lực của nhà thầu tư vấn mà chỉ cầnthẩm định các nội dung về TKCS theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnhBắc Ninh nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh