BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 49/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và PTNT 6

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 27/CV ngày 18/02/2009 củaCông ty Cổ phần Xây dựng và PTNT 6 đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng trảlời như sau:

Tại điểm 2.4 mục 2 của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biếnđộng giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đã qui định: Trường hợpcần điều chỉnh các loại vật liệu xây dựng khác do biến động giá thì chủ đầu tưxác định và báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Tậpđoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định.

Công ty Cổ phần Xây dựng và PTNT 6 căn cứ ý kiến trên để tổchức thực hiện theo qui định.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh