TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/GSQL-GQ2
V/v nguyên vật liệu XD đưa từ nội địa vào thi công cho DNCX

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP tư vấn XD Việt Bắc
(Đ/c: số 78, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, T.Lạng Sơn)

Trả lời công văn số 26/VBCC /2013ngày 03/01/2014 của Công ty CP tư vấn XD Việt Bắc về việc thủ tục hải quan đốivới vật tư xây dựng đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất, Cục Giám sát quảnlý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 1Nghị định số 164/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ thì doanh nghiệp chế xuất,người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc khôngthực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với vật liệu xây dựng từnội địa Việt Nam đưa vào xây dựng doanh nghiệp chế xuất.

Đề nghị Công ty nghiên cứu văn bảntrên để thực hiện, liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan để được hướng dẫn cụthể

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hảiquan trả lời để Công ty CP tư vấn XD Việt Bắc biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính