BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/TCT-CS
V/v tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 6 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 9475/CT-THNVDT ngày21/7/2008 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc trừ tiền SDĐ đã nộp vào tiềnthuê đất phải nộp của Công ty CP kinh doanh và xây dựng nhà, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước quy định: "Tổ chức được giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sửdụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước nay được phép chuyểnmục đích sử dụng đất sang mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà lựachọn hình thức thuê đất, thì được trừ giá trị quyền sử dụng đất vào tiền thuêđất phải nộp, nhưng mức được trừ không được vượt quá số tiền thuê đất phải nộp".

- Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhànước thành công ty cổ phần: "Công ty cổ phần được chủ động sử dụng toàn bộtài sản, tiền vốn đất cổ phần hoá để tổ chức sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọiquyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công ty nhà nước trước khi cổ phần hoá vàcó các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật";

Căn cứ hồ sơ kèm theo công văn: Khu đất Ao Cả -số 2 Đặng Thai Mai đã được nhà nước giao cho Công ty Kinh doanh và xây dựng nhàtheo Quyết định giao quyền sử dụng đất số 754/QĐ-UB ngày 4/5/1994 của UBND TPHà Nội. Công ty đã nộp tiền SDĐ vào ngân sách nhà nước (Tờ khai nộp tiền SDĐngày 15/6/1995 và Biên lai thu tiền SDĐ ngày 20/6/1995) bằng nguồn vốn vay, khôngcó nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Ngày 24/01/2005, Công ty đã được cổ phần hoáthành Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng nhà theo Quyết định số 522/QĐ-UBcủa UBND TP Hà Nội. Khoản tiền SDĐ đã nộp không được tính vào giá trị tài sảnmà chỉ là một khoản vay của Công ty cổ phần. Tuy nhiên, tại Quyết định này cũngkhông nêu rõ về nghĩa vụ, trách nhiệm quản lý, sử dụng đối với diện tích khuđất Ao Cả (nêu trên).

Theo nguyên tắc kế thừa mọi quyền lợi và nghĩavụ của doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng nhà đãtiếp nhận khoản vốn vay này và thanh toán với ngân hàng.

Ngày 08/05/2008, UBND TP Hà Nội ban hành Quyếtđịnh số 1651/QĐ-UBND nhà nước thu hồi và cho Công ty cổ phần kinh doanh và xâydựng nhà (đơn vị sau cổ phần hóa) thuế để thực hiện dự án (không chuyển mụcđích sử dụng đất).

Căn cứ quy định trên và hồ sơ kèm theo, do Khuđất Ao Cả - số 2 Đặng Thai Mai đã được UBND TP Hà Nội thu hồi của Công ty kinhdoanh và xây dựng nhà và cho Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng nhà thuê làhình thức thuê mới, không liên quan đến việc kế thừa quyền sử dụng đất từ doanhnghiệp nhà nước trước khi cổ phần hoá nên Công ty cổ phần phải thực hiện nộptiền thuê đất theo quy định.

Trường hợp diện tích đất (nêu trên) được cơ quancó thẩm quyền xác định là đất đã được giao cho doanh nghiệp nhà nước trước khicổ phần hoá, đã được nộp tiền sử dụng đất bằng tiền không có nguồn gốc từ NSNNvà được giao cho công ty cổ phần sử dụng theo nguyên tắc kế thừa quyền sử dụngđất thì Công ty cổ phần được trừ giá trị còn lại của tiền SDĐ đã nộp (tương ứngvới khoảng thời gian đã nộp tiền SDĐ (70 năm) nhưng không được sử dụng đất vàotiền thuê đất phải nộp của đơn vị (được xác định theo Quyết định số1651/QĐ-UBND ngày 08/05/2008 của UBND TP Hà Nội). Trên cơ sở đó, cơ quan Thuếsẽ tính trừ dần vào tiền thuê đất phải nộp hàng năm của đơn vị.

Tổng cục thuế trả lời để cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương