BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 49/TCT-CS
V/v doanh thu tính thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam
(Địa chỉ: xã DươngXá, huyện Gia Lâm, thành ph Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 151/Lixil Việt Nam ngày15/12/2014, công văn số 85/2014/Lixil Inax Việt Nam ngày 22/8/2014 của Công tyTNHH Lixil Inax Việt Nam về xác định doanh thu hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Tiết c Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từviệc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập,hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệphoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thờigian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

- Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặcdo cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thaylương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tạithời điểm phát sinh các hoạt động này.”

- Điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc nhưcác chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc vớinhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căncứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọnmột trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khainộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnhđiều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đốivới hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhậnlàm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho ngườimua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyểnhoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giaohàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụthuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn,Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán racó thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ratheo từng nhóm thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhậnlàm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất báncho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT củacơ sở giao hàng xuất cho.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hai công ty con củaCông ty TNHH Lixil Inax Việt Nam (Lixil Inax) là Công ty Sản xuất Lixil InaxSài Gòn có trụ sở tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty TNHH Thiết bị sen vòi InaxViệt Nam có trụ sở tại Quảng Nam sáp nhập thành các chi nhánh phụ thuộc củaLixil Inax thì các chi nhánh này được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN của Côngty trước khi sáp nhập trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiệnưu đãi thuế TNDN.

Nếu các chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo các trườnghợp ưu đãi khác nhau thì Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất,kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suấtưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không đượchưởng ưu đãi thuế của các Chi nhánh để kê khai nộp thuế riêng. Doanh thu củacác chi nhánh sản xuất làm cơ sở xác định ưu đãi thuế TNDN dựa trên giá bán chođại lý, người mua hàng ngoài công ty của sản phẩm do chi nhánh đó sản xuất.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam đượcbiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST, CĐKT&KT (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn