BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài GònViệt Nam.
(Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số ngày 30/10/2013, côngvăn số 131001SITV ngày 24/10/2013, công văn số 130301SITV ngày 15/3/2013 củaCông ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam về thuế suất thuế GTGT đối với phíbảo lãnh vay. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT đối với lãi vay:

Ngày 11/12/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 17164/BTC-TCT hướng dẫn khoản thu từ lãi tiền cho vay mà pháp luật không cấmcủa tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịuthuế giá trị gia tăng.

2. Thuế GTGT đối với bảo lãnh vay:

Ngày 13/5/2011, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có côngvăn số 4897/CT-TTHT hướng dẫn Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam vềthuế suất thuế GTGT đối với khoản bảo lãnh tiền vay của Nhà thầu nước ngoài. Đềnghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn về thuế GTGT tại công văn 4897/CT-TTHT nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài GònViệt Nam biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân