BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 490/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh
- Công ty cổ phần địa ốc A.C.B
(63A Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9342/CT-TTHT ngày 13/11/2013 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo nội dung liênquan đến Công ty cổ phần địa ốc A.C.B theo công văn số 3093/CV-ACBR ngày22/5/2013 của Công ty cổ phần địa ốc A.C.B đề nghị hướng dẫn về chứng từ thanhtoán để đảm bảo điều kiện khấu trừ thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Theo công văn của Cục Thuế TP.HồChí Minh và công văn của Công ty cổ phần địa ốc A.C.B thì Công ty TNHH An Tiếnký hợp đồng số 01/HĐ-2012 /AT-ACB ngày 05/03/2012 với Ngân hàng thương mại cổphần Á Châu (Ngân hàng ACB) bán 421 căn hộ thuộc dự án Hoàng Anh Gold House,ngày 07/3/2012 và ngày 05/4/2012 Ngân hàng ACB đã thực hiện thanh toán toán bộsố tiền mua 421 căn hộ thuộc dự án Hoàng Anh Gold House theo hợp đồng nhưngCông ty An Tiến không lập hóa đơn GTGT giao cho Ngân hàng ACB. Theo quy địnhcủa Luật tổ chức tín dụng thì Ngân hàng ACB không có chức năng kinh doanh bấtđộng sản nên ngày 18/12/2012 Công ty An Tiến và Ngân hàng ACB thanh lý hợp đồngmua bán căn hộ nêu trên và chỉ định Công ty cổ phần địa ốc A.C.B trực tiếp kýhợp đồng mua bán căn hộ với Công ty An Tiến. Công ty An Tiến đã lập hóa đơnGTGT giao cho Công ty cổ phần địa ốc A.C.B đủ 100% giá trị Hợp đồng mua bántheo từng căn hộ.

Theo thoả thuận giữa Ngân hàng ACB,Công ty cổ phần địa ốc A.C.B và Công ty TNHH An Tiến tại Biên bản thanh lý hợpđồng giữa Ngân hàng ACB và Công ty TNHH An Tiến và Hợp đồng mua bán căn hộ giữaCông ty cổ phần địa ốc A.C.B và Công ty TNHH An Tiến thì: số tiền779.574.679.520 đồng của Ngân hàng ACB đã thanh toán qua ngân hàng cho Công tyTNHH An Tiến (theo hợp đồng số 01/HĐ-2012 /AT-ACB ngày 05/03/2012) là số tiềncủa Công ty cổ phần địa ốc A.C.B ủy quyền cho Ngân hàng ACB thanh toán cho Côngty TNHH An Tiến, đồng thời Công ty cổ phần địa ốc A.C.B nhận công nợ với Ngânhàng ACB. Tính đến ngày 14/10/2013, Công ty TNHH An Tiến đã thực hiện bàn giao280 căn hộ trực tiếp cho khách hàng của Công ty cổ phần địa ốc A.C.B. Công tycổ phần địa ốc A.C.B đã bán ra được 280 căn hộ, thu tiền của khách hàng và ngày25/6/2013 Công ty cổ phần địa ốc A.C.B đã chuyển trả cho Ngân hàng ACB số tiền239.024.795.780 đồng.

Căn cứ điểm d.3 khoản 2 Điều 15Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp được coilà thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

"d.3) Trường hợp hàng hóa,dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngânhàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngânhàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặcthanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thểtrong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thểnhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật".

Căn cứ quy định trên và theo trìnhbày của Cục Thuế, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP. HồChí Minh nêu tại công văn số 9342/CT-TTHT ngày 13/11/2013, cụ thể: Trường hợpcủa Công ty cổ phần địa ốc A.C.B do các bên đã xác nhân số tiền mà Ngân hàngACB đã thanh toán qua ngân hàng cho Công ty TNHH An Tiến (theo hợp đồng số01/HĐ-2012/AT-ACB ngày 05/03/2012) là số tiền của Công ty cổ phần địa ốc A.C.B ủyquyền cho Ngân hàng ACB thanh toán cho Công ty TNHH An Tiến, đồng thời Công tycổ phần địa ốc A.C.B có nghĩa vụ trả lại toàn bộ tiền ứng trước theo thỏa thuậnủy quyền thanh toán cho Ngân hàng ACB tương ứng với các đợt thanh toán củakhách hàng được quy định trong hợp đồng thì được coi là thanh toán qua ngânhàng.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục ThuếTP. Hồ Chí Minh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn