VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 490/VPCP-KTTH
V/v: mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 – 2013 .

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạicông văn số 71/BNN-CB ngày 07 tháng 01 năm 2013 về việc mua tạm trữ thóc, gạovụ Đông Xuân 2012 – 2013; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý vụ Đông Xuân 2012 – 2013 áp dụng cơ chế mua tạm trữthóc, gạo năm 2012 (theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2012 vàsố 812/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) để mua tạm trữtối đa 01 (một) triệu tấn quy gạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp vớicơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi diễn biến thị trường, trình Thủtướng Chính phủ quyết định cụ thể số lượng, thời gian thực hiện mua tạm trữthóc, gạo vụ Đông Xuân 2012 – 2013.

2. Bộ Tài chính công bố giá lúa định hướng cho vụ Đông Xuân2012 – 2013 trong tháng 01 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TtgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng