TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4900/CT-TTHT
V/v: Gia hạn kiểm tra thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2012

Kính gửi: Chi cục thuế huyện Hóc Môn

Trả lời văn bản số 1169/CCT-ĐKT2 ngày 14/06/2012 của Chi cục thuế về gia hạn kiểm tra thuế, CụcThuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản2.b.2, Điều 55, Chương VIII Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thihành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CPngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tạitrụ sở người nộp thuế:

“...

- Việc kiểm tratheo Quyết định kiểm tra thuế phải được tiến hành chậm nhất là mười ngày làmviệc, kể từ ngày ban hành Quyết định. Khi bắt đầu tiến hành kiểm tra thuế,trưởng đoàn kiểm tra thuế có trách nhiệm công bố Quyết định kiểm tra thuế, lậpBiên bản công bố theo mẫu số 05/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này và giảithích nội dung Quyết định kiểm tra để đối tượng kiểm tra hiểu và có trách nhiệmchấp hành Quyết định kiểm tra. Trường hợp khi nhận được Quyết định kiểm tra,người nộp thuế đề nghị hoãn thời gian tiến hành kiểm tra thì phải có văn bảngửi cơ quan thuế nêu rõ lý do và thời gian hoãn để xem xét quyết định. Trongthời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoãn thời giankiểm tra, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết về việc chấp nhận haykhông chấp nhận việc hoãn thời gian kiểm tra.

...”

- Căn cứ khoản1.2, Mục II, Phần II Quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việcban hành quy trình kiểm tra thuế: “Trước thời điểm tiến hành kiểm tra tại trụsở người nộp thuế, người nộp thuế có văn bản đề nghị hoãn thời gian tiến hànhkiểm tra thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đềnghị hoãn thời gian kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra thuế phải xem xét và trìnhThủ trưởng cơ quan thuế ra văn bản chấp nhận hay không chấp nhận việc hoãn thờigian kiểm tra”.

Trường hợp ngày04/04/2012 Chi cục thuế có ban hành Quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở củaDNTN chế biến lương thực Ngọc Hà (doanh nghiệp), nhưng đến ngày 13/06/2012doanh nghiệp có văn bản xin gia hạn thời gian kiểm tra quyết toán gửi Chi cụcthuế, nếu Chi cục thuế chưa tiến hành kiểm tra thì khi nhận được văn bản xinhoãn thời gian tiến hành kiểm tra, trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngàynhận được văn bản đề nghị hoãn thời gian kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra thuếphải xem xét và trình Chi cục trưởng Chi cục thuế ra văn bản chấp nhận haykhông chấp nhận việc hoãn thời gian kiểm tra. Thời gian chấp nhận việc hoãnthời gian kiểm tra do Chi cục trưởng Chi cục thuế quyết định. Trường hợp Chicục thuế đang tiến hành kiểm tra hoặc đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở doanhnghiệp thì Chi cục thuế không được chấp nhận hoãn thời gian kiểm tra theo đềnghị của doanh nghiệp. Chi cục thuế vẫn thực hiện đúng theo quy trình kiểm tratại Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổngcục Thuế.

Cục Thuế trả lờiChi cục thuế biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục thuế
- Phòng Pháp chế
- Web Cục thuế
- Lưu: (TTHT,HC)
1306-9192/2012 pdhoa

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỜNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga