TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4901/CT-TTHT
V/v: hủy hóa đơn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần Siêu Thanh
Địa chỉ: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7
Mã số thuế: 0302563707

Trả lời văn thư số 252/ST-2012 ngày31/5/2012 của Công ty về việc hủy hóa đơn đã lập, Cục thuế TP có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ khoản 2a Điều 14; Điều 18 Thôngtư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóalà thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua,không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”;

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giaocho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên vàlưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giaocho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập vàgiao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện saiphải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóađơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóađơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóađơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giaocho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kêkhai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biênbản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóađơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hànghóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng chohóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kêkhai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh khôngđược ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đãlập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theoThông tư này.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Côngty ký hợp đồng bán máy in với Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Nai (khách hàng),theo trình bày thì Công ty đã giao hàng và lập hóa đơn, trên hóa đơn thể hiệnđúng và đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định thì Công ty không được thu hồi hóađơn đã lập. Việc Công ty và khách hàng thỏa thuận thu hồi hóa đơn đã lập sau đólập lại hóa đơn mới để làm cơ sở thanh toán là không đúng quy định.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Web Cục thuế TP;
- Lưu: TTHT;

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga