BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4901/TCT-TS
V/v: kiểm tra trước hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 15280/CT-THNVDTngày 25/10/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc kiểm tra trước hoàn thuếGTGT đối với Văn phòng UNICEF, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.1.2, Mục I, Phần H Thôngtư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Quản lý Thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CPngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtQuản lý Thuế hướng dẫn các trường hợp kiểm tra trước khi hoàn thuế theo quyđịnh bao gồm:

“Hoàn thuế theo quy định củađiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Người nộp thuế đề nghị hoànthuế lần đầu.

- Người nộp thuế đã có hành vitrốn thuế, gian lận về thuế trong thời hạn 2 năm tính từ thời điểm đề nghị hoànthuế trở về trước.

- Người nộp thuế không thực hiệngiao dịch thanh toán ngân hàng theo quy định.

- Doanh nghiệp sáp nhập, hợpnhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạtđộng; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước”.

Tại điểm 4.4, Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sáchthuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ pháttriển chính thức ODA hướng dẫn:“Trong quá trình xem xét hồ sơ hoàn thuế đốivới các dự án ODA, nếu phát hiện nghi vấn cần phải kiểm tra trước hoặc sau hoànthuế thì cơ quan thuế thực hiện theo các quy định của Luật thuế GTGT, Luật Quảnlý Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trườnghợp Quỹ nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) làm đơn đề nghị hoàn thuế GTGT lần thứnhất đối với 4 dự án do Văn phòng UNICEF thực hiện thì Văn phòng UNICEF thuộcđối tượng phải kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT.

Trường hợp các dự án do các tổ chứcquốc tế tại Việt Nam thực hiện, khi kết thúc, nếu phát hiện nghi vấn cần phảikiểm tra thì cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế.

Thủ tục kiểm tra trước hoặc sauhoàn thuế tại trụ sở của người nộp thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm2.2, Mục I, Phần H Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếthành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương