BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4904/LĐTBXH-BHXH
V/v tính thời gian công tác hưởng bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 3946/BHXH-ST ngày 17/10/2014 củaBảo hiểm xã hội Việt Nam xin ý kiến về việc tính thời gian công tác trong quânđội để tính hưởng bảo hiểm xã hội, Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Người lao động có thời gian tham gia quân đội đãchuyển ngành, phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, sau khi làm việc tạicơ quan, đơn vị, xí nghiệp Nhà nước rồi nghỉ việc hưởng trợ cấp một lần nhưngchưa được tính thời gian tham gia quân đội, sau đó tiếp tục làm việc và đóng bảohiểm xã hội thì thời gian tham gia quân đội mà chưa hưởng trợ cấp theo Quyết địnhsố 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002,Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTgngày 29/4/2005, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTgngày 06/5/2010, Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ được cộng nối với thờigian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động có thờigian tham gia quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương trước ngày15/12/1993, sau đó làm việc tại cơ quan, xí nghiệp Nhà nước rồi tự ý bỏ việctrước ngày 01/01/1995 thì thời gian công tác trước khi tự ý bỏ việc không đượctính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xãhội các tỉnh, thành phố thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân