ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4904/UBND-TNMT
V/v kiểm tra, kết luận, xử lý các vi phạm của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở và việc cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân mua nhà tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Tài chính;
- UBND các quận, huyện và thị xã.

Xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 3494/BC-STNMT-ĐKTK ngày 19/6/2015 về kết quả kiểm tra, rà soát các vi phạm củachủ đầu tư dự án phát triển nhà ở và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đt, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân mua nhà tại dự án phát triển nhàở trên địa bàn thành ph HàNội, y ban nhân dân Thành phố chỉ đạo nhưsau:

1. Việc thanh tra, kiểm tra kết luận, xử lý, khắc phục các vi phạm của chủđầu tư dự án phát triển nhà ở và việc cấp Giấy chứng nhận quyn sử dụng đt, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộgia đình, cá nhân mua nhà tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố HàNội, UBND Thành phố đã chỉ đạo tại các vănbản số 6356/UBND-TNMT ngày 30/8/2013, số 7513/UBND-TNMT ngày 8/10/2013; đã banhành Quyết định số 6084/QĐ-UBND ngày 8/10/2013 thành lập Tổ công tác liên ngànhThành phố (do lãnh đạo Sở Tài nguyênMôi trường làm tổ trưởng) để kiểm tra, kết luận đối với từng trường hợp vi phm trước khi cp Giấy chứng nhận. Yêu cầu Sở Tàinguyên và Môi trường, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đu tư dự án nghiêm túc thực hiện cácvăn bản nêu trên.

Đối với các trường hợp chủ đầu tư vi phạm (đặc biệt là cáctrường hợp tự chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính,xây dựng sai quy hoạch, sai Giấy phép xây dựng, chuyển nhượng dự án trái phápluật) thì Sở Tài nguyên và Môi trường thay mặt cho Tổ công tác (thành lập theoQuyết định số 6084/QĐ- UBND ngày 8/10/2013 của UBND Thành phố) phải khẩn trương kết luận, đề xuất UBND Thành phố chỉđạo xử lý, khắc phục vi phạm đi vớitừng dự án cụ thể theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thigian chủ đầu tư, các cơ quan xử lý, khắc phục vi phạm theo chỉ đạo của UBNDThành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường xét cp Giychứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ với chủ đu tư theo quy định tại Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 củaUBND Thành phố mà không đợi kết quả xử lýtồn tại, vi phạm theo chỉ đạo của UBND Thành phố (không cấp Giấy chứng nhậntrong khi cơ quan chức năng chưa thanh tra, kiểm tra, kết luận làm rõ vi phạm tạidự án).

2. Về áp dụng các biện pháp mạnh để xử lý các chủ đầu tư vi phạm:

Trên cơ sở kết luận thanh tra đã xác định cụ thể các hànhvi, mức độ vi phạm pháp luật của chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường cótrách nhiệm đề xuất các biện pháp hành chính, kinh tế đ xử lý, khcphục vi phạm; các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự thì đề nghị chuyển cơquan Công an xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
-
PCTTTUBND TP Hồng Khanh;
-
Công an Thành phố;
-
VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công, TH, TNn, b, TNth;
-
Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Khanh