BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4905/TC-TCT
V/v giá tính thuế nhập khẩu linh kiện máy điều hoà nhiệt độ

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Hữu nghị

Trả lời công căn của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hữu nghị (Bộ Tài chính nhận được ngày 26/3/2003 về việc giá tính thuế nhập khẩu linh kiện máy điều hoà nhiệt độ), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục và giá tối thiểu của một số nhóm mặt hàng quản lý giá tính thuế nhập khẩu, thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương, thì mặt hàng linh kiện máy điều hoà nhiệt độ không thuộc diện Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu, nếu có đủ điều kiện áp dụng giá tính thuế ghi trên hợp đồng thì được áp dụng giá tính thuế ghi trên hợp đồng. Trường hợp cơ quan Hải quan có nghi ngờ về mức giá ghi trên hợp đồng thì cơ quan Hải quan có quyền yêu cầu đơn vị chứng minh tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hữu Nghị biết và thực hiện./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Thị Bình An