VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đức tài trợ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4435/BKHĐT-KTĐN , ngày 07 tháng 7 năm 2011) về dự án "Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam" do Chính phủ Đức tài trợ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục dự án "Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam" do Chính phủ Đức viện trợ không hoàn lại với các nội dung được nêu tại công văn trên. Vốn đối ứng trong nước tương đương 350.000 Euro do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tự cân đối trong kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh.
2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công hàm thông báo chính thức với phía Đức về việc phê duyệt danh mục đối với dự án nêu trên.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan được nêu tại Mục III công văn nêu trên, hoàn thiện Văn kiện Dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và triển khai Dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) Hoa 17
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc