BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 4907/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 42278/CT-HTr ngày 29/6/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội vướng mắc về chính sách thuế GTGT của Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.
Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền”.
Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội nêu tại công văn số 42278/CT-HTr ngày 29/6/2015: Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở không cần lập hóa đơn GTGT khi bán nhà ở tái định cư cho các đối tượng thuộc diện nhận đền bù do giải phóng mặt bằng theo quy định, Ban Quản lý có thể sử dụng phiếu thu để làm căn cứ thể hiện nghĩa vụ tài chính.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, QLCS - BTC;
- Vụ PC - TCT; - Lưu: VT, CS (3b ).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn