VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4907/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (cáccông văn: số 1104/UBND-XDGT ngày 22 tháng 3 năm 2012, số 2480/UBND-XDGT ngày 12tháng 6 năm 2012); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3407/BKHĐT-KTNN ngày 16 tháng 5 năm 2012), Tài chính (công văn số 4907/BTC-ĐTngày 12 tháng 4 năm 2012), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1181/BNN-TCTL ngày 23 tháng 4 năm 2012) về chủ trương đầu tư dự án kè chống sạtlở bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp vớiBộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kiểm tra, đánh giá cụ thể về tình hình sạtlở bờ biển tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, đề xuất giảipháp giúp tỉnh khắc phục sạt lở, trong đó có giải pháp về vốn, báo cáo Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Inh 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý