BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 491/BTC-TCHQ
V/v đưa hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơquan hữu quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành LuậtHải quan 2014 và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện.

Ngày 29/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công vănsố 19046/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan năm 2014.

Về nội dung mang hàng về bảo quản theo quy định tạikhoản 2 Điều 35 Luật Hải quan 2014, yêu cầu Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ công văn số 15269/BTC-TCHQ ngày 07/11/2013 và công văn số 15605/BTC-TCHQ ngày 13/11/2013 củaBộ Tài chính để giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp mang hàng về bảo quản.

Hướng dẫn này tạm thời thực hiện đến khi có văn bảnmới điều chỉnh.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh,thành phố biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn