BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 491/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp CCHN

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1533/SXD-GĐCL ngày11/03/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội xin ý kiến về cấp chứng chỉ hànhnghề kỹ sư hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Theo hồ sơ và giải trình của Ông Phạm Hồng Quang cho thấy,đây là trường hợp cá nhân có trình độ đại học thuộc chuyên ngành có liên quanđến thiết kế công trình xây dựng. Ngành học của cá nhân tại thời điểm cấp bằngđại học là toán ứng dụng, cá nhân có kinh nghiệm thiết kế về lĩnh vực xin cấpchứng chỉ hành nghề, đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế theo quy địnhtrước đây (Quyết định số 23/2000/QĐ-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Xâydựng Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình). Dođó, theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 văn bản 2646/BXD-XL ngày 23/12/2005 củaBộ Xây dựng, Sở Xây dựng có thể xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhânthiết kế hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống tự động điều khiển tin học,thiết kế lắp đặt thiết bị công nghệ mạng thông tin trong các công trình xâydựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựngthành phố Hà Nội xem xét theo thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh