CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 491/CP-QHQT
V/v Báo cáo tiền khả thi Dự án đầu tư vay vốn WB

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định,
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định (công văn số 14/VP5 ngày 14 tháng 1 năm 2003), và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1556 BKH/VPTĐ ngày 21 tháng 3 năm 2003) về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư kiến nghị vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án “Nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu dân cư thu nhập thấp thành phố Nam Định” Dự kiến vay vốn WB. Đối với các dự án thành phần có khả năng thu hồi vốn thuộc Dự án trên, cần thực hiện cho vay lại theo quy định hiện hành.

2. Để có cơ sở đàm phán Hiệp định vay vốn WB, giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định tham khảo ý kiến các cơ quan liên quan, thực hiện phê duyệt báo cáo khả thi cho các dự án thành phần (giai đoạn 1) của Dự án trên theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, có lưu ý các vấn đề sau trong Văn kiện Dự án:

- Khẳng định tiêu chí kinh tế-kỹ thuật của cơ sở hạ tầng cấp 1 và cấp 2 được Dự án đầu tư phải đạt tiêu chuẩn đô thị loại II của thành phố Nam Định theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt;

- Làm rõ các biện pháp đảm bảo khả năng cung cấp vốn đối ứng của ngân sách địa phương và đóng góp của người dân vùng Dự án, đối tượng thụ hưởng, cơ chế tài chính và cơ chế thực hiện của các dự án thành phần có khả năng thu hồi vốn đầu tư, chính sách và phương án đền bù, tái định cư của Dự án./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng