VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 491/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ lương, phụ cấp cho thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo NN và Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo NN Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương(công văn số 10312/BCT-TCNL ngày 12 tháng 11 năm 2013) về hỗ trợ lương, phụ cấpcho thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước và Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉđạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phốihợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng tổng hợp ý kiến của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (văn bản số 4825/LĐTBXH-LĐTL ngày 05 tháng 12 năm 2013),Bộ Nội vụ (văn bản số 4559/BNV-TL ngày 16 tháng 12 năm 2013) và Bộ Tài chính(văn bản số 17599/BTC-TCDN ngày 19 tháng 12 năm 2013), đồng thời bổ sung cácnội dung đề xuất và số liệu cụ thể về hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, mức hỗ trợ thêmchi phí tiền lương ngoài lương cơ bản, xác định cụ thể từng loại đối tượng,tính toán tổng tiền để thực hiện các chế độ,… để hoàn chỉnh văn bản trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ biết, thực hiện.

(Xin gửi kèm ý kiến của các Bộ:Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: LĐTBXH, NV, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, các Vụ: KGVX, KTN, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên