BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 4910/TCHQ-TXNK
V/v: Thời điểm tính thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 628/HQCT-NV ngày 23/04/2014 củ
a Cục Hải quan thành phố Cần Thơ báo cáo đề xuất việc kê khai nộp thuế đối với tiền phí bản quyền của Công ty TNHH Vinataba-Philip Morris. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Về vấn đề đơn vị nêu và đề xuất đã được quy định cụ thể tại điểm 1.2.5.4 khoản 1 Điều 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và khoản 2 Điều 1 Thông tư 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính.
Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Cần Thơ nghiên cứu, đối chiếu với quy định trên để thực hiện.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTC Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Giá (5b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn