BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Chuyển đổi từ DN không hưởng chế độ chế xuất sang DNCX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.
Trả lời công văn số 549/HQTN-NV ngày 11/4/2014 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về vướng mắc thủ tục hải quan khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1/ Về việc áp dụng chế độ chế xuất: Căn cứ quy định điểm d.2 khoản 4 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC , trường hợp Công ty TNHH Royal Alliance Vina đã được cấp giấy chứng nhận là DNCX nhưng chưa hoàn thành thủ tục thanh khoản để xác định nghĩa vụ thuế thì chưa được áp dụng chính sách thuế, hải quan theo doanh nghiệp chế xuất. Doanh nghiệp chỉ được áp dụng chế độ chế xuất sau khi hoàn thành thủ tục thanh khoản và nộp đầy đủ các khoản nợ thuế nợ phạt còn tồn đọng.
2/ Về thủ tục chuyển số liệu nguyên vật liệu tồn trên bảng thanh khoản nhập - xuất - tồn từ doanh nghiệp không hưởng chế độ chế xuất sang loại hình doanh nghiệp chế xuất:
a) Công ty làm thủ tục thanh khoản theo đúng quy định.
b) Căn cứ vào lượng nguyên vật liệu tồn trên bảng thanh khoản nhập - xuất - tồn; ý kiến đề nghị của doanh nghiệp, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cho doanh nghiệp làm thủ tục chuyển lượng nguyên vật liệu tồn này sang làm nguyên vật liệu nhập khẩu của DNCX. Việc chuyển nguyên vật liệu tồn này được coi là tái xuất nguyên vật liệu tồn sau thanh khoản vào DNCX nên Công ty không phải nộp thuế lượng nguyên vật liệu tồn này.
Do nguyên vật liệu NSXXK còn trong thời gian ân hạn nộp thuế nên không bị phạt chậm thời hạn nộp thuế
c) Để đơn giản hóa thủ tục hải quan, căn cứ vào lượng nguyên vật liệu tồn trên bảng thanh khoản nhập - xuất - tồn; ý kiến đề nghị của doanh nghiệp, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cho doanh nghiệp xác nhận việc chuyển nguyên vật liệu tồn này sang làm nguyên vật liệu sản xuất của DNCX, không phải mở tờ khai tái xuất vào DNCX.
d) Thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu dư vào DNCX: doanh nghiệp khai chứng từ nhập hàng vào DNCX như hướng dẫn tại Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính là cơ sở cho việc nhập máy để theo dõi và thanh khoản sau này.

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

3/ Về việc xử lý thuế khi doanh nghiệp sản xuất thành sản phẩm và xuất khẩu đối với số nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu đã quá 275 ngày và doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế nhập khẩu nhưng chưa đưa vào sản xuất nay doanh nghiệp chuyển đổi loại hình thì nguyên liệu, vật tư này sau khi đưa vào sản xuất sản phẩm và đã thực xuất khẩu ra nước ngoài thì được xử lý hoàn lại số tiền thuế đã nộp theo quy định tại khoản 8 Điều 112 và Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC, cơ quan hải quan tính lại thời hạn nộp thuế theo quy định tại điểm c2 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?