TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4911/TCHQ-KTTT
V/v thuế linh kiện động cơ NK để sản xuất, lắp ráp trong nước

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
- Công ty TNHH Nam Tiến

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 40/NT /CV năm 2004 của Công ty TNHH Nam Tiến về việc quyết toán thuế linh kiện động cơ điezen do Công ty nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trong nước theo chính sách nội địa hoá. Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại điểm 7, mục IV, Thông tư liên tịch số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 của liên Bộ Tài chính - Công nghiệp - Tổng cục Hải quan và hướng dẫn tại công văn số 2865 TC/TCT ngày 28/03/2003 của Bộ Tài chính, khẩn trương hoàn thành việc quyết toán thuế linh kiện động cơ điezen nhập khẩu theo chính sách nội địa hoá cho Công ty TNHH Nam Tiến, để Công ty tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường.

2. Để đảm bảo thống nhất, tránh trùng lắp yêu cầu Công ty cung cấp cho Cục Hải quan thành phố Hà Nội các hồ sơ đã thực hiện quyết toán với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (có xác nhận của Cục Hải quản tỉnh Lạng Sơn) để thực hiện kiểm tra quyết toán.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Công ty TNHH Nam Tiến biết và phối hợp thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An