VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4916/VPCP-KTTH
V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn NSNN năm 2010

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại văn bản số 4419/BKH-TH ngày 30 tháng 6 năm 2010 về việc báo cáo tìnhhình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009, 2010 (văn bản có gửi các Thànhviên Chính phủ và các địa phương dự Phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2010), Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcgiao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chủ động tổ chứchướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp nêu tại văn bản số4419/BKH-TH nêu trên để bảo đảm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân cácnguồn vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2010.

Trường hợp phát sinh khó khăn,vướng mắc vượt thẩm quyền, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tài chínhkịp thời báo cáo và đề xuất hướng xử lý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan, địa phương biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX, ĐMDN, NC, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc