VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4917/VPCP-KTTH
V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phí và lệ phí

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Côngvăn số 67/TTr-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2016 về dự thảo Nghị định quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí, Phó Thủ tướng VươngĐình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thẩm địnhcủa Bộ Tư pháp nêu về nội dung quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều 7 dựthảo Nghị định, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan biết, thực hiện./.


- Như trên;
- C
ác Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình;
iều Đình Thụ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆMN
guyễn Sỹ Hiệp