VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4919/VPCP-KTTH
V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 8645/BTC-CSTngày 27 tháng 6 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Thuế bảo vệ môi trường, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng VũVăn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc bổ sung vàoChương trình công tác năm 2012 của Chính phủ Đề án xây dựng Nghị định sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 củaChính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật. Giao Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trươngtrình Chính phủ ban hành Nghị định trên trong tháng 7 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.15
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng