BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 492/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến thẩm tra giấy CNĐT thành lập Công ty TNHH Cape Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công vănsố 10887/SKHĐT-ĐKĐT ngày 10/12/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ ChíMinh và hồ sơ kèm theo về việc góp ý kiến thẩm tra cấp giấy Chứng nhận đầu tưthành lập Công ty TNHH Cape Việt Nam, BộKế hoạchvà Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề vàmục tiêu kinh doanh:

- Mục tiêu “xâydựng và bảo trì bể chứa và bồn chứa; Dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ tương tự, cụ thể: dịch vụ làm sạch và khử nhiễm trong cáclĩnh vực dầu khí, hóa dầu, công nghiệp nặng, sản xuất và dược phẩm”.Mụctiêu này không nằm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTOcủa Việt Nam. Do đó, về nguyên tắc Việt Nam không có nghĩa vụ phải mở cửa thịtrường đối với dịch vụ này. Tuy nhiên, lĩnh vực Nhà đầu tư đăng ký thực hiệnkhông thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế theo Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinhdoanh và kinh doanh có điều kiện.

- Mục tiêu: “dịchvụ sơn (CPC 51730); dịch vụ hệ thống giàngiáo (CPC 51160); xây dựng nhà kho và các công trình công nghiệp (CPC 51230);xây dựng đường ống dẫn đường trường, đường (cáp) điện và thông tin liên lạc(CPC 51340); xây dựng đường ống dẫn, cáp nội vùng và công trình liên quan (CPC 51350); dịch vụ lắp đặt hệ thống cáchnhiệt và vật liệu chịu lửa (CPC 51650)” là không trái với quy định và lộ trình thực hiện cam kết gianhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO).

Tuy nhiên, xin lưuý nhưng nội dung sau:

- Đối với mục tiêu: “dịch vụ sơn (CPC 51730)”, đềnghị bổ sung thêm “ngoại trừ: Dịch vụ sơn mái được phân vào tiểu mục 51530(dịch vụ lợp mái và chống thấm nước”.

- Đối với mục tiêu: xâydựng nhà kho và các công trình công nghiệp (CPC 5123)”, đề nghị bổ sung thêm: “ngoại trừ: dịch vụ xây dựng đốivới một số tiện nghi nhất định phục vụsản xuất được phân vào tiểu mục 51360”.

- Đối với mục tiêu: “xây dựng đường ống dẫn, đườngtrường, đường (cáp) điện và thông tin liên lạc (CPC 51340)”; đề nghị bổsung thêm: “ngoại trừ: Dịch vụ xây dựng đối với các đường ống dẫn khí đốt, ống nước hoặc các đường truyền (cáp) thông tin nội vùng được phân vào tiểu mục 51350”.

- Đối với mụctiêu: xây dựng đường ống dẫn, cáp nộivùng và công trình liên quan (CPC 51350)”, đề nghị bổ sung thêm: “ngoạitrừ: Dịch vụ xây dựng đối với các đường ốngdẫn đường trường và các đường cáp được phân vào tiểu mục 51340”.

- Đối với mụctiêu: “dịch vụ lắp đặt hệ thống cách nhiệt và vật liệu chịu lửa (CPC 51650)”,đề nghị bổ sung thêm: “ngoại trừ: Dịchvụ chống thấm nước đối với mái nhà được phân vào tiểu mục 51530 (dịch vụ lợp máivà chống thấm nước).

Với mục tiêu nêutrên, đề nghị căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngànhnghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư cóđiều kiện.

2. Các vấn đề kháccủa Dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiệnhành.

Trên đây là một sốý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi QuýSở tham khảo và trình UBND thành phố HồChí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐ ĐT;
- Lưu: VT; ĐTNN(M5)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng