BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
---------

Số: 492/BXD-TCCB
V/v: Mở lớp đào tạo trung cấp nghề tại Hưng Yên, năm 2008.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Cơ giới, Cơ khí XD số 1

BộXây dựng nhận được Tờ trình số 1092/TT-ĐT ngày 03/11/2008 của Trường Cao đẳngnghề Cơ giới, Cơ khí xây dựng số 1 báo cáo và xin Bộ cho phép được liên kết đào tạo với Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Khoái Châu thuộc Sở giáodục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên để đào tạo trình độ trung cấp nghề, nhằm đáp ứngnhu cầu lao động kỹ thuật của địa phương và của các doanh nghiệp đóng trên địabàn. Sau khi xem xét, Bộ có ý kiến như sau:

1-Đồng ý để Nhà trường được liên kết với Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệpKhoái Châu - Hưng Yên mở lớp đào tạo hệ trung cấp nghề tại Trung tâm trong năm2008, cụ thể như sau:

-Nghề Công nghệ Hàn: 80 học sinh, trong đó 40 học sinh đầu vào tốt nghiệp PTTHvà 40 học sinh đầu vào tốt nghiệp PTCS;

-Nghề Điện công nghiệp: 40 học sinh đầu vào tốt nghiệp PTCS;

-Nghề Gia công cơ khí: 40 học sinh đầu vào tốt nghiệp PTCS.

2-Trong quá trình đào tạo, yêu cầu Trường thực hiện đúng các quy định của Bộ Laođộng Thương binh và Xã hội về nội dung, chương trình đào tạo và phối hợp vớiđơn vị liên quan để đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết về giáo viên, phònghọc, xưởng thực hành, thiết bị máy móc, vật tư phục vụ thực hành...nhằm đảm bảochất lượng đào tạo. Danh sách học sinh, kế hoạch đào tạo của các lớp học nóitrên báo cáo về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước khi mở lớp theo quy định để theodõi, quản lý.

Bộthông báo để Trường biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, TCCB

TL BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Uông Đình Chất