CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 492/CP-QHQT
V/v phê duyệt hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp
- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 687/BKH-KTĐN ngày 30 tháng 01 năm 2003) về việc phê duyệt hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) “Phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 và xây dựng năng lực về đăng ký giao dịch bảo đảm” do Ngân hàng phát triển châu á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt Dự án HTKT “Phát triển hệ thống pháp luật của Việt Nam đến năm 2010 và xây dựng năng lực về đăng ký giao dịch bảo đảm” trị giá 750.000 USD do ADB tài trợ không hoàn lại.

- Giao Bộ Tư pháp tiếp nhận và tổ chức thực hiện Dự án HTKT “Phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 và xây dựng năng lực về đăng ký giao dịch bảo đảm” theo đúng quy định hiện hành. Vốn đối ứng cho Dự án HTKT do Bộ Tư pháp bố trí từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hàng năm đã cấp cho Bộ.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với ADB Hiệp định HTKT nói trên./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng