TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
---------------------
V/v: Nhập khẩu lô hàng túi đồ vệ sinh cá nhân phục vụ khách VIP trên chuyến bay đường dài quốc tế của Vietnam Airlines - khách XNC và chuyên cơ đi quốc tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012
Kính gửi:
Công ty Cổ phần XNK Hàng Không
(Địa chỉ: 414 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội)
Trả lời công văn số 3039/XNK-PIII ngày 24/7/2012 của Công ty Cổ phần XNK Hàng Không về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đề nghị Công ty Cổ phần XNK Hàng Không liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục nhập khẩu lô hàng túi đồ vệ sinh cá nhân theo thẩm quyền quy định.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty Cổ phần XNK Hàng Không được biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức